Dobrodzień, dnia 1 grudnia 2020


Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów terapiadobrodzien.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Emitentem i dystrybutorem bonów terapiadobrodzien.pl, zwanych dalej Bonami, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Medycyny Naturalnej i Masażu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 575-182-65-07, REGON 241939087.

2. Bony są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania płatności za usługi świadczone w Placówce należącej do podmiotu zarządzanego przez Akceptanta.

3. Placówka akceptująca Bony to Gabinet Medycyny Naturalnej i Masażu, znajdujący się pod adresem ul. Moniuszki 2, 46-380 Dobrodzień.


§ 2

Rodzaje Bonów

 

1. Emitent emituje i dystrybuuje następujące rodzaje Bonów:- Bony Kwotowe o nominałach w przedziale od 50 PLN do 2000 PLN stanowiących wielokrotność 50 PLN,- Bony Usługowe i Pakietowe o nominałach w przedziale od 80 do 2 500 PLN stanowiących wielokrotność 10 PLN.

2. Bonami Kwotowymi ich Posiadacze mogą płacić za dowolne usługi i pakiety usług dostępnych w Placówce. Akceptant może określić listę innych usług lub produktów, które mogą być opłacane Bonami oraz listę produktów i usług, dla których wyklucza możliwość płatności Bonami. Informacje na ten temat są publikowane w internetowym serwisie terapiadobrodzien.pl na stronie z opisem usług Placówki.

3. Bony Usługowe i Pakietowe służą do zapłaty za z góry określoną dla danego Bonu usługę lub pakiet usług. Opisy usług oraz pakietów znajdują się w internetowym serwisie terapiadobrodzien.pl.

4. Bony mogą być emitowane w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej (ebon w formie pliku cyfrowego w formacie .pdf).

5. Bony emitowane w formie papierowej są Bonami na okaziciela. Bony emitowane w formie elektronicznej mogą być Bonami imiennymi (do zrealizowania przez osobę wskazaną na Bonie) lub Bonami na okaziciela.

6. Każdy Bon posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.

7. Ważność Bonów jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu jest wydrukowany na Bonie.


§ 3

Zakup Bonów


1. Kupującym Bony może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Zakup Bonów następuje za pośrednictwem internetowego serwisu terapiadobrodzien.pl. Emitent może również oferować Bony w sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez sieć reprezentantów lub agentów.

3. Zakup Bonów za pośrednictwem serwisu internetowego terapiadobrodzien.pl wymaga podania danych osobowych przez kupującego lub wcześniejszej rejestracji Kupującego w serwisie.

4. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj, cenę oraz ilość kupowanych Bonów.

5. Oprócz Bonów Kupujący może zamówić dodatkowe usługi takie jak ozdobne opakowanie Bonu. Usługi dodatkowe są usługami płatnymi zgodnie z zamieszczonym na stronach serwisu terapiadobrodzien.pl cennikiem.

6. Dokonując zakupu Kupujący określa sposób dostawy Bonów. Bony zakupywane w serwisie terapiadobrodzien.pl mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (w formie bonów elektronicznych eBon), jak również pocztą tradycyjną przesyłką poleconą lub pocztą kurierską. Wysyłka następuje na adres elektroniczny lub adres tradycyjny wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wysyłka pocztą tradycyjną oraz pocztą kurierską są usługami dodatkowymi płatnymi zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach serwisu terapiadobrodzien.pl.

7. Bony dystrybuowane w sprzedaży bezpośredniej mogą być odbierane osobiście w punkcie sprzedaży Bonów.

8. Płatność za zamówione Bony oraz usługi dodatkowe może być dokonywana gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym. Emitent dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego terapiadobrodzien.pl udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 -Usługi finansowe.

9. Wysyłka zakupionych Bonów następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym Emitenta pełnej kwoty należnej z tytułu zakupionych Bonów i usług dodatkowych.

10. Emitent w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania wpłaty wystawi i wyśle Kupującemu na wskazany przez niego adres dokument potwierdzenia sprzedaży na kwotę stanowiącą wartość zakupionych Bonów.

11. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Emitenta w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

12. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.


§ 4

Realizacja Bonów


1. Posiadacz Bonu dokonuje rezerwacji usług bezpośrednio w Placówce w ramach wolnych terminów telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.

2. Dokonując rezerwacji Posiadacz Bonu zobowiązany jest poinformować pracownika Placówki o płatności Bonem podając jego rodzaj oraz nominał.

3. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Bonów przedkładanych do zapłaty.

5. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Bonów przedkładanych do ich opłacenia Posiadacz Bonów zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty gotówką, lub inną formą akceptowaną w Placówce.

6. Posiadacz Bonu może dokonać zapłaty za usługi zakupione przez siebie jak również opłacić nim usługi wykonane na rzecz innej osoby lub innych osób.

7. Przyjmując płatność w formie Bonów pracownik Placówki powinien zweryfikować ich ważność i prawidłowość oraz odznaczyć je jako zrealizowane w Panelu Akceptanta internetowego serwisu terapiadobrodzien.pl.

8. Pracownik Placówki przyjmujący płatność odmówi Posiadaczowi Bonów ich przyjęcia w przypadku, gdy spełniają jedno z następujących kryteriów:- są niekompletne, tj. są porwane,- są zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację,- są sfałszowane, tj. niezgodne z dostarczonym wzorem lub nie posiadają stosowanych przez Emitenta zabezpieczeń- są nieważne, tj. ich termin ważności upłynął przed dniem przedłożenia ich do zapłaty,- zostały negatywnie zweryfikowane w Panelu Akceptanta witryny terapiadobrodzien.pl.

9. Płacąc Bonem należy pozostawić go (w całości) w Placówce.

10. Posiadacz Bonów dokonując zapłaty Bonami ma prawo domagać się wystawienia mu dokumentu potwierdzenia sprzedaży zakupionych usług w postaci dowodu wpłaty.

11. Posiadacz Bonów dokonując płatności Bonami oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

 

§ 5

Zakres odpowiedzialności Emitenta oraz reklamacje


1. Reklamacje dotyczące Bonów należy kierować bezpośrednio do Emitenta pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Placówka ma 14 dni czasu  na udzielenie odpowiedzi na reklamację posiadacza Bonów i eBonów. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.

3. W przypadku utraty, zniszczenia lub upłynięcia terminu ważności Bonu jego Posiadaczowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu na nowy.


§ 6

Zobowiązania Posiadaczy Bonów


1. Posiadacz Bonów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Posiadacz Bonów przekazując Bony innej osobie zobowiązany jest do przekazania jej informacji na temat obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Posiadacz Bonu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu swojego zaniedbania wobec osoby, której przekazał Bony.

3. Przed skorzystaniem z usług Posiadacz Bonu zobowiązany jest do zapoznania się u pracownika Placówki przyjmującego rezerwację bądź wykonującego usługę z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z tych usług oraz poinformowania go o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić takie przeciwwskazania.


§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonów


1. Kupującym dokonującym zakupu Bonów za pośrednictwem internetowego serwisu terapiadobrodzien.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Bonów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Kupującego pouczenia w formie pisemnej oraz wypełnieniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych przepisami prawa, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania Bonu przez kupującego.

2. Kupującym przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu Bonów w przypadku wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu i braku akceptacji tych zmian przez kupującego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu z wyłączeniem sytuacji, gdy zmianom ulegają tylko i wyłącznie zapisy § 3 niniejszego Regulaminu. Kupującego obowiązują zawsze zapisy § 3 w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia na zakup Bonów.

3. Odstąpienie od umowy zakupu Bonów następuje poprzez wysłanie na adres sprzedawcy (Emitenta) stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej terapiadobrodzien.pl.

4. W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu Bonu w Placówce.


§ 8

Postanowienia końcowe


1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach serwisu internetowego terapiadobrodzien.pl.

2. Gabinet Medycyny Naturalnej i Masażu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Stosowana informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej terapiadobrodzien.pl na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku nieskorzystania przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy kupna Bonów, o którym mowa w § 7 pkt. 2, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji na stronie internetowej.